Otrava alkoholem

Nadměrná pravidelná konzumace alkoholických nápojů (abúzus) se v České republice týká přibližně 25 % dospělé mužské populace a 5 % žen. Zahraniční studie poukazují na skutečnost, že při pravidelné konzumaci vyšších dávek alkoholu (20 –40 g čistého alkoholu, nižší dávky platí pro ženy, vyšší pro muže) dochází k řadě vážných zdravotních potíží.

Alkohol

Tabulka: Množství alkoholu v alkoholických nápojích

Druh nápoje

Podíl alkoholu v nápoji

Množství alkoholu v nápoji*

Pivo 10 stupňů

4 %

16 gramů v ½ litru (0,5 litru)

Pivo, 12 stupňů

5 %

20 gramů v ½ litru (0,5 litru)

Víno

10 – 14 %

16 – 22 gramů ve 2 decích (0,2 litru)

Likér

20 %

8 gramů v ½ deci (0,05 litru)

Destilát

40 %

16 gramů v ½ deci (0,05 litru)

*koncentrace alkoholu krát objem nápoje (ml) krát 0,8 (g/cm3)

Akutní otrava alkoholem se přitom často vyskytuje jak u nezralých jedinců, kteří s alkoholem experimentují, tak u „zkušených“, kteří jsou na tom – po letitém nadměrném pití alkoholu – špatně fyzicky i psychicky a jejichž organizmus prakticky vyčerpal svou kapacitu odstranit vypitý alkohol z těla. Následky dlouhodobého nadměrného pití alkoholu jsou častým důvodem pobytu v nemocnici jak při náhlé otravě alkoholem, tak kvůli problémům, které tělu vznikly následkem dlouhodobého nadměrného pití alkoholu.

Alkoholická „okénka“ (palimpsesty) jsou typické výpadky paměti (akutní amnézie), při kterých si pa­cient nepamatuje, co dělal během otravy (intoxikace) alkoholem.

Pro vývoj tolerance na alkohol („kolik alkoholu vydrží“) je charakteristické, že s rozvojem závislosti dochází zpočátku k jejímu zvyšování, tedy osoba závislá na alkoholu je schopna denně konzumovat značné množství alkoholu, přičemž se chová tak, že nebudí pozornost a nepůsobí dojmem opilého člověka. Postupně však naopak dochází k výraznému snížení tolerance, při kterém i malé množství vypitého alkoholu vyvolá u postiženého rychle příznaky těžké opilosti, protože už došlo k poškození jater, které nemohou alkohol zpracovávat.

PATOLOGICKÁ OTRAVA

Patologická otrava alkoholem se projevuje jako náhle vzniklá porušená (patická) reakce na alkohol. Tento druh otravy začíná velmi brzy po vypití relativně malého množství alkoholu, které by u většiny lidí otravu nezpůsobilo. Tato otrava se projevuje kvalitativní poruchou vědomí s nepochopitelným jednáním, netypickým pro dotyčného jedince ve střízlivém stavu.

Vyskytují se poruchy emocí (strach, velká úzkost), poruchy vnímání, tj. vidí a slyší něco, co není (zrakové a sluchové halucinace) a poruchy myšlení, tj. má často pocit, že jej někdo pronásleduje (paranoidně perzekuční bludy). Často je přítomna těžká agresivita vůči okolí, která se projevuje jako nekontrolovatelný výbuch vzteku.

Porucha trvá několik minut až několik hodin, většinou končí spánkem, po kterém si vůbec nepamatuje nebo jen částečně pamatuje, co se během otravy dělo (úplná či ostrůvkovitá amnézie).

AKUTNÍ OTRAVA

Toxická a smrtelná dávka alkoholu značně kolísá a závisí na věku, stavu výživy (kolik dotyčný váží), toleranci (kolik alkoholu „vydrží“), způsobu a délce požívání alkoholu, stavu naplnění žaludku a dalších činitelích (např. na stavu jater).

Velmi citlivé na alkohol jsou děti do 15 let (játra ještě nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých a dětský mozek a nervy se vyvíjí).

Vstřebání požitého alkoholu závisí na tom, zda je žaludek plný nebo prázdný. Při prázdném žaludku se etanol vstřebává již ze žaludku, žaludeční sliznicí, a může tak velmi rychle působit na organismus.

Při naplněném žaludku se alkohol mísí s jídlem v žaludku, vstřebání je zpomaleno a převážná část alkoholu jde ze žaludku do střeva. Část požitého alkoholu se proto nevstřebá a toto množství nevstřebaného alkoholu je v rozsahu 10 – 30 %, podle druhu požitého alkoholu (destiláty, víno 10 %).

Projev otravy alkoholem (klinický obraz) záleží na tom, zda byla dávka alkoholu požita najednou velká nebo zda byla požita opakovaně v menších dávkách. Při jednorázovém požití smrtelné dávky alkoholu (nebezpečné jsou sázky, např. o vypití najednou 0,5 litru rumu) probíhá otrava velmi rychle (perakutně) a do několika hodin nastává smrt.

Během několika desítek vteřin se objeví bledost kůže, rozšíření panenek v očích (zornic), poruchy dechu a krevního oběhu, bezvědomí, dušnost, namodralé zbarvení (cyanóza), pokles tlaku, pokles tělesné teploty a postupné slábnutí srdeční činnosti.

Při opakovaném požívání menších dávek alkoholu závisí klinické příznaky opilosti do určité míry na hladině alkoholu v krvi. Ovlivnění chování alkoholem je individuální.

Při nižších dávkách a na začátku konzumace se působení alkoholu projevuje stimulačně. Dochází k psychomotorické excitaci (např. větší gestikulace rukou) se změnou nálady (veselost, smutek, pláč), mnohomluvnosti, zvýšenému sebevědomí, snížené schopnosti koncentrace, pozornosti, posléze se objevuje snížení sebekritičnosti a zábran, agresivita.

Při rychlé konzumaci vyšších dávek alkoholických nápojů (zejména nápojů s vyšším obsahem alkoholu) a při déle trvající nepřerušené konzumaci dochází k projevům hlavního efektu etylalkoholu na mozek, kterým je útlum. Objevuje se únava, ospalost, spánek, případně bezvědomí a smrt.

Ke smrtelným reakcím může dojít již při poměrně malých hladinách alkoholu v krvi, pokud jsou souběžně užity jiné látky (např. Antabus ®), popř. některé léky mohou účinek alkoholu zesílit (např. léky na zklidnění (sedativa), léky na spaní (hypnotika)).

PŘÍZNAKY OTRAVY ALKOHOLEM PODLE HLADINY ALKOHOLU V KRVI

STÁDIUM/ FORMA OPILOSTI

HLADINA ALKOHOLU V KRVI* (‰)

PROJEVY

Podnapilost

0,2 – 0,5

Žádné příznaky nebo lehce dobrá nálada (euforie).

Alkohol je cítit z dechu.

U dětí je dobrá nálada, uvolnění, lehká porucha koordinace.

Lehká opilost

0,5 – 1

Vzestup sebedůvěry, odstranění zábran.

Lehká ztráta svalové koordinace.

Zpomalení reakce očních panenek (zornic).

Prodloužení reakční doby.

Snížení pozornosti.

U dětí je stadium dobré nálady krátké, brzy dochází k útlumu a k ochabnutí svalů (svalová hypotonie).

Střední opilost

1 - 2

Převažují poruchy koordinace.

Ztráta sebekontroly.

Emoční nestálost (labilita).

Ztráta kritického úsudku.

Objevují se poruchy řeči, chůze, vnímání.

Výrazné vzrušení (excitace).

U dětí porucha hybnosti (ataxie) při 1 ‰ a spavost až zmatenost při 2 ‰.

Těžká opilost

“narkotické stadium s výraznými známkami opilosti”

2 - 3

Zmatenost.

Výrazné poruchy chápání, chůze i zraku (diplopie). Smazaná řeč.

Pokles vnímání bolesti.

Minimální až žádná citová reakce na vnější podněty (apatie).

U dětí již může nastat pokles teploty, kóma, častější je snížení hladiny cukru v krvi vedoucí ke křečím.

Vážná otrava

3 - 4

Bezprostřední ohrožení života

Neschopnost chůze.

Hlubší poruchy vědomí (letargie, stupor) nebo spánek. Nevolnost, zvracení, někdy průjem.

Krvácení do trávicího traktu.

Neudržení moči i stolice.

Počínající symptomy ochabnutí nervového centra, které řídí krevní oběh a dech.

Pokles krevního tlaku.

Zrychlení srdečního tepu.

Zmodrání (cyanóza).

Pokles teploty (hypotermie).

Kóma až smrt

od 4

Většinou bezvědomí (“alkoholová narkóza”).

Výrazné snížení až úplná ztráta reflexů (hypo až areflexie).

Ztuhlost končetin v natažení (extenční rigidita).

Křeč žvýkacích svalů (trismus), křeče.

Poruchy očí (nystagmus či konjugovaná deviace bulbů) Pokles teploty (hypotermie).

Povrchní dýchání.

Zmodrání (cyanóza), zhroucení (kolaps) krevního oběhu.

Snížení hladiny cukru v krvi hlavně u dětí i s odstupem až 6 hodin po požití alkoholu.

Rozvrat vnitřního metabolismu organismu (metabolická acidóza, laktoacidoza u dětí a alkoholiků, ketoacidoza s hyperventilací u alkoholiků).

Při nedostatečné výživě (malnutrici) poruchy hospodaření minerálů (hypokalemie, hypofosfatemie, hypomagnezinemie).

Příčinou smrti je zástava dechu nebo méně často zástava srdce, zápal plic vyvolaný vdechnutím zvratků (aspirační pneumonitis), otok plic.

Pokud nedojde ke smrti, pak dojde k přechodu do hlubokého spánku.

Případné následné potíže: zvracení, bolesti hlavy, bolesti svalů (myalgie), záněty nervů (neuritis), nepamatuje si, co se dělo (retrográdní amnézie).

*v krvi alkoholika je hladina alkoholu vyšší

PRVNÍ POMOC

-     Dát otráveného do polohy na boku (podepřít zezadu a zepředu např. polštáři) s ústy mírně k zemi) pro zabránění vdechnutí zvratků.

-     Nevyvolávat zvracení (nebezpečí vdechnutí zvratků a dušení/ zadušení).

-     Zajistit volné dýchací cesty (např. povolit kravatu, nenechat hlavu směřovat přímo k zemi, abychom zabránili udušení ucpáním nosu a úst).

-     Podat sladký nápoj, pokud je při vědomí.

-     Nepodávat černé uhlí.

-     Kontaktovat Toxikologické informační středisko, tel. 224 91 92 93; 224 91 54 02 pro zjištění dalšího postupu.

-     Zajistit příjezd sanitky RZP (Rychlá záchranná pomoc, bezplatné volání, telefonní číslo 155) u dospělých se závažnou otravou nebo u dětí, které vypily více než 0,4 ml čistého alkoholu na 1 kg hmotnosti dítěte (např. 4 ml 12 % vína na 1 kg hmotnosti dítěte)

-     Otráveného zahřívat nebo nechat v teple

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek