Newsletter

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Česká lékárnická komora, IČ 40763021, se sídlem v Praze, Rozárčina 1422, PSČ 140 00, mail komora@lekarnici.cz, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména práva na odvolání souhlasu, práva na přístup k osobním údajům, práva na informaci o jejich zpracování a práva na jejich blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci.
Údaje, které poskytuji, jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů

Beru na vědomí, že:
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání newsletteru k Lékárnickým kapkám a pozvánek na akce organizované nebo podporované zpracovatelem nebo Českou lékárnickou komorou, a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy přímo a účinně zašlu správci informaci o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 5 let. Pokud se budu domnívat, že jsou má práva při zpracování osobních údajů porušena, mohu svou stížnost zaslat na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, mail posta@uoou.cz.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.