Menopauza a její vliv na osteoporózu

Přirozená menopauza je označení pro konečnou zástavu menstruace, která je důsledkem ukončení funkce vaječníků. Výsledkem je pokles hladiny hormonů, především estrogenů, v krvi, který vede k rozvoji více nebo méně závažných funkčních, tělesných i psychických změn. Průměrný věk nástupu menopauzy bývá mezi 45. a 55. rokem věku ženy, s průměrem okolo 51 let. Toto období je však u každé ženy velice individuální, a to jak časem svého nástupu, tak svými projevy.

Menopauza

Menopauza bývá obvykle předcházena obdobím přechodu (tzv. klimakteriem), ve kterém klesá aktivita vaječníků a menstruace ženy je dost nepravidelná. Definitivní nástup menopauzy lze proto určit až zpětně, a to po období alespoň jednoho roku bez menstruace.

Jak se menopauza projevuje

Klinické projevy nedostatku estrogenů, který vyvolává již zmíněné funkční, tělesné a psychické změny, lze v podstatě rozdělit z hlediska rychlosti nástupu do dvou kategorií:

 • Časné změny, někdy nazývány jako klimakterický syndrom, se vyskytují brzy již v období přechodu, a to i 7 let před samotnou menopauzou. Vnímá je podstatná část žen (až 85 %) a patří mezi ně:
 1. Vasomotorické symptomy (návaly horka, noční pocení, bušení srdce, bolesti hlavy);
 2. Psychické potíže (nervozita, lítostivost, podrážděnost, změny nálad, pocit stárnutí, úzkosti a deprese);
 3. Poruchy pozornosti a koncentrace (únava, ospalost, nebo naopak nespavost);
 4. Přibývání na váze.

Tyto nepříjemné změny lze do jisté míry eliminovat změnou osobních návyků (správné stravovací návyky, pravidelný pohyb, dodržování spánkové hygieny, relaxační techniky aj.) nebo pomocí přírodních fytoestrogenů. Jedná se o látky, které se přirozeně vyskytují v některých rostlinách (např. sója, červený jetel, lněné semínko, chmel, třezalka, z luštěnin – hrách, fazole a další) nebo v přírodních produktech (např. mateří kašička) a jsou svou strukturou velice blízké pohlavním hormonům. Při nedostatku estrogenů mohou jejich úlohu částečně nahradit tím, že se váží na jejich receptory a pomáhají tak tlumit nepříjemné projevy nedostatku. V lékárnách jsou k dispozici v široké paletě doplňků stravy (př. Sarapis®, Fytofem Harmony® aj.).

 • Pozdní změny nastupují o poznání pomaleji a ne zcela zřetelně, v důsledku postupného úbytku estrogenů. To ovšem neplatí u žen, kterým byly vaječníky odebrány chirurgicky. U nich se mohou příznaky menopauzy objevit rychle a razantně. Mezi pozdní menopauzální projevy řadíme:
 1. Osteoporóza – souvisí s poklesem estrogenu, který plní mimo jiné i protektivní funkci na kostní tkáň. Důsledkem snížení hladiny estrogenu se zvyšuje kostní resorpce a dochází k poklesu hustoty kostních minerálů (uvádí se, že úbytek u čtvrtiny žen je až 6 % ročně). Kosti se tak stávají náchylnější ke vzniku zlomenin (nejčastěji obratlů a krčku kosti kyčelní, kosti zápěstní a paže), způsobených relativně malým traumatem. Čím dříve menopauza u ženy nastoupí, tím vyšší je riziko progrese onemocnění.
 2. Kožní změny – klesající množství vody a kolagenu v pokožce vede ke zrychlenému procesu stárnutí kůže a tvorby vrásek. Častější je i padání vlasů a lámání nehtů.
 3. Urogenitální atrofie – vulvovaginální oblast a oblast dolních močových cest se stávají křehčí a zranitelnější díky ztenčující se výstelce měkké tkáně. S tím mohou souviset příznaky suchosti, pálení a řezání. Častěji mohou být přítomny záněty, ať už poševní nebo močové. Pro ženy je velice nepříjemný dyskomfort při pohlavním styku - nedostatečná lubrikace, bolestivost nebo krvácení po aktu. Vlivem poklesu močového měchýře a ochabnutím svěrače se může u žen projevit častější nutkání na močení a inkontinence.
 4. Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, především aterosklerózy – může být umocněno nadváhou, zvýšením hladiny cholesterolu i vyšších hodnot krevního tlaku. Poklesem estrogenů se vychyluje přirozená rovnováha v lipidovém spektru ve prospěch „škodlivého“ LDL cholesterolu.

Menopauza a osteoporóza

Osteoporóza je progresivní onemocnění, kterým v ČR trpí přibližně 600 000 pacientů. Postmenopauzální osteoporóza postihuje nižší věkovou skupinu (51 – 65 let věku) než osteoporóza tzv. senilní (nad 65 let). Její prevalence je u žen v naší republice srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi (jedná se asi o 25 % žen ve věku nad 50 let, odhadem kolem 430 000 žen)a zvyšuje se s věkem.

Osteoporóza je tichá nemoc a její projevy jsou nespecifické.

Menopauza se řadí jako jeden z nejčastějších rizikových faktorů osteoporózy. Mezi rizikové faktory dále patří:

 • rodinná anamnéza osteoporotické zlomeniny, prokázané zlomeniny po 40. roce života, časté pády,
 • podvýživa, nízká hmotnost (u žen je to váha nižší než 57 kg resp. BMI nižší než 19 kg/m2 ),
 • malabsorpční stavy (stavy po operaci žaludku a střev), jaterní onemocnění, alkoholismus,
 • fyzická inaktivita nebo dlouhotrvající snížená pohyblivost (např. bolestivé onemocnění pohybového aparátu – např. revmatoidní artritida, imobilizace aj.),
 • dlouhodobá léčba některými léčivy – např. kortikosteroidní přípravky, heparin nebo antacida.

Rizikové faktory samy o sobě nestačí ke stanovení diagnózy osteoporózy. Vždy jsou jen vodítkem k posouzení, zdali je pro muže starší 65 let nebo ženy po menopauze, vhodné zajistit vyšetření cílená na ověření osteoporózy. Nejběžněji se jedná o denzitometrické vyšetření kostní hustoty vybraných kostí a porovnání naměřených výsledků s průměrnou hodnotou zdravé populace téhož věku, pohlaví i etnika.

Léčba osteoporózy je dlouhodobá a je vždy v rukou lékaře. Hlavním cílem léčby je zabránit zlomeninám a zachovat tělesnou zdatnost pacienta, dále ulevit od bolesti a zlepšit pohyblivosti. Toho se dosáhne, pokud bude zachováno co největší množství a hustota kostní hmoty, k čemuž přispívá různými mechanismy účinku i lékařem zvolená léčba.

Prevence postmenopauzální osteoporózy

Dodržováním několika jednoduchých zásad lze progresi osteoporózy po menopauze zpomalit.

 • Příjem vápníku – doporučená denní dávka je pro dospělého nad 50 let 1200 až 1500 mg vápníku. Nejpřirozenější a nejlépe pro organismus využitelný zdroj vápníku je zvýšit jeho příjem potravou (mléčné výrobky – tvaroh, plnotučné mléko, tvrdý sýr). Pacientům, kteří nemohou nebo nechtějí upravovat jídelníček, je vhodné doplnit vápník pomocí farmak (př. Biomin H®, Vitacalcin® aj.). Jednotlivá dávka by však neměla překročit 500 mg, proto je vhodné denní příjem vápníku rozdělit do více denních dávek. Pro vstřebávání vápníku je důležitá přítomnost vitaminu D.
 • Příjem vitaminu D - doporučená denní dávka vitaminu D3 (cholekalciferolu) je u pacientů nad 50 let 800 až 1000 IU. Většina osob získává vitamin D během teplých měsíců (tj. od dubna do října)ze slunečního záření. Bohužel vlivem věku dochází ke snižování počtu receptorů pro vitamin D i jejich senzitivitě a ani zvýšená expozice slunci nevede k jeho dostatečné syntéze. Množství vitaminu D získávaného z potravy (olejnaté ryby, obohacené mléčné výrobky a další) je relativně nízké. Pro všechny zmíněné důvody je doporučována suplementace vitaminem D u osob starších 50 let a dalších rizikových osob. Výhodu přináší kombinované přípravky, s obsahem vápníku i vitaminu D (př. Caltrate®, Calcichew®).
 • Vitamin K2 – přispívá k mineralizaci kostní a zubní tkáně a jeho klinický význam v prevenci osteoporózy podle současných vědeckých závěrů dynamicky roste. Uvádí se, že může snížit riziko zlomenin následkem osteoporózy až o 80 %. V lékárnách bývá dostupný ve formě doplňků stravy, jak samostatný vitamin K2, tak i v kombinaci s vitaminem D3.
 • Přiměřená fyzická aktivita, optimálně chůze, plavání nebo speciální sady cviků pro prevenci osteoporózy (jsou na k dispozici na internetu nebo ve formě tištěných brožur). Délka fyzické aktivity by měla být dle doporučení alespoň jednu hodinu denně, nejméně 3x týdně. Pravidelným pohybem prokazatelně zabraňujeme současně rozvoji osteoporózy, kardiovaskulárních onemocnění i nadváhy. Pravidelná fyzická aktivita a cvičení u starších osob navíc přispívá k posílení svalové síly a koordinace, a tím k poklesu rizika pádů a zlomenin.
 • Prevence pádů je důležitá nejen mimo domov, ale i uvnitř něj. Je tedy vhodné eliminovat rizikové faktory pádu (pevná fixace koberců, protiskluzové prvky a madla v koupelně, přiměřená výška polic k postavě, dostatečné osvětlení, schody a schodiště vůbec).
 • Pokud možno vyloučení nebo alespoň redukce alkoholu, kouření a kávy.

Estrogeny v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Použití farmak s obsahem hormonů estrogenů pro ženy po menopauze se zdá být velice jednoduchým a efektivním řešením. Tato možnost je ale vždy v rukou lékaře, který se k ní může přiklonit až po pečlivém zvážení všech individuálních kontraindikací, přínosů a rizik vyplývajících z léčby! Mezi žádané benefity takové léčby patří zlepšení téměř všech výše zmíněné projevů menopauzy. Naopak mezi možné nežádoucí účinky patří zvýšené tromboembolické riziko (neplatí pro transdermální náplasti) a s ním spojená nebezpečí, dále mírně zvýšené riziko rakoviny prsu a endometria a další. Léčba hormonálními přípravky není vhodná pro dlouhodobou prevenci postmenopauzální osteoporózy.

Pár slov závěrem

Klimakterium i menopauza jsou přirozenou součástí života každé ženy. Všechny projevy s nimi spojené však lze řešit, důležité je nebát se zeptat, ať už svého lékaře nebo lékárníka. Klimakterická medicína se s úspěchem zaměřuje na zlepšování kvality života ženy, ale o to musí stát každá žena sama. Je důležité nebýt lhostejná sama k sobě, ke svému tělu a zdraví.

Pokud máte některé z rizikových faktorů osteoporózy, obraťte se na lékaře a nechejte se vyšetřit (např. denzitometrie je hrazená zdravotní pojišťovnou u rizikových skupin a při věku nad 50 let, je však možné si ji i zaplatit). Vyšetření je bezbolestné a pomůže tuto tichou nemoc odhalit a včas zahájit potřebnou léčbu.

PharmDr. Klára Bechná

Lékárna Na středisku Kopřivnice

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek